Устав и Принципи на ОТС

1. Наименование

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРИБУНА СПОРТКЛУБ

2.Цел

Обединяване на привържениците на Локомотив Пловдив в единна организация с цел генериране и осъществяване на идеи, които да бъдат в помощ на клуба и гражданите на Пловдив , дълбоко свързани и отразяващи традициите на Пловдивски Спортклуб създаден през 1926, днес гордо носещ името Локомотив, както и характера на многовековния, космополитен град Пловдив и не са в разрез с действащите закони на Република България.

3.Предмет на дейност

Организиране на културно-масови и спортни мероприятия, подпомагащи осъществяването на целите на „Трибуна Спортклуб”, както и всяка дейност свързана с постигане на утвърдените цели, която не е забранена от закона.

4.Средства за постигане на целите

Основните средства за постигане целите на ОРГАНИЗАЦИЯТА са:

а. Осъществяване на свободен обмен на информация, идеи, знания, опит;

б. Създаване на форум и интернет страница на ОРГАНИЗАЦИЯТА, в които се поставят на обсъждане теми, свързани с предмета на дейност и целите на ОРГАНИЗАЦИЯТА и се информира обществеността за работата на ОРГАНИЗАЦИЯТА ;

в. Набиране на средства от местни и международни източници;

г. Организиране и провеждане на публични мероприятия;

д. Подпомагане на печатни и електронни медии, които третират теми, отговарящи на предмета на дейност на ОРГАНИЗАЦИЯТА.

е. Публично отразяване на конкретни инициативи и начинания на ОРГАНИЗАЦИЯТА;

ж. Организиране и осъществяване на издателска и популяризаторска дейност;

з. Други позволени от Закона дейности, подпомагащи дейността на ОРГАНИЗАЦИЯТА.

5. Членство

Член на ОРГАНИЗАЦИЯТА може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, без оглед на гражданство и националност, което приема условията на ОРГАНИЗАЦИЯТА,чувства се съпричастно към идеалите и и желае активно или пасивно да съдейства за постигане на нейните цели.

Приемането на нови членове на ОРГАНИЗАЦИЯТА се извършва въз основа на писмена или устна молба, в която кандидатът заявява, че приема идеите, целите и условията, като към кандидатурата се прилагат две препоръки от настоящи членове.

Членовете на ОРГАНИЗАЦИЯТА имат право по собствен избор:
– да участват в обсъждането и решаването на въпросите, свързани с дейността на ОРГАНИЗАЦИЯТА;
– да участват активно или пасивно в дейността на ОРГАНИЗАЦИЯТА

Членовете на ОРГАНИЗАЦИЯТА нямат задължения:

Организацията се гради изключително върху незадължаващ характер. Предполага се, че за всекиго би било чест да е част от нея, да подпомага и допринася за съществуването и развитието на същата. Всеки един неин член, който на определен етап не се чувства съпричастен със идеите и целите й, е свободен по всяко време да я напусне, дори е желатено да го стори, вместо да я компрометира или конфронтира с нея и останалите й членове.
Единствено задължение е спазването на определения вътрешен ред относно взимането на решения, както и плащането на членски внос, понастоящем 5,- лева на месец.

Членство в ОРГАНИЗАЦИЯТА се прекратява поради:
– напускане;
– изключване;
– прекратяване дейността на ОРГАНИЗАЦИЯТА;

Напускането на ОРГАНИЗАЦИЯТА става с писмено заявление от напускащия или устно, направено пред поне двама действащи нейни членове.

Изключването е крайна мярка и се прилага в следните случаи:
– при системни или груби нарушения на условията на ОРГАНИЗАЦИЯТА;
– когато с умишлени действия или с бездействие възпрепятства постигането на целите на ОРГАНИЗАЦИЯТА;

Замразяване на членство:
– при забава в плащането с повече от 6 /шест/ месеца на дължимия членски внос;

6. Имущество

Имуществото на Организацията се състои от пари, вещи и други и се формира от:
– годишен членски внос в размер, определен с решение на ОРГАНИЗАЦИЯТА, понастоящем 5,-лв.на месец.
– спонсорство, дарения и завещания;
– приходи от благотворителна дейност;
– доходи от стопанска дейност, разрешена от ЗЮЛНЦ;
– други законни средства.

Имуществото на ОРГАНИЗАЦИЯТА не може да се използва за други цели, освен за изпълнение на задачите и целите, записани в УСЛОВИЯТА.

7. Структура на управление

ОРГАНИЗАЦИЯТА на теория НЯМА обособено управително тяло. Всяко РЕШЕНИЕ по изпълнението на ЦЕЛИТЕ на ОРГАНИЗАЦИЯТА се взема с ОБЩО ГЛАСУВАНЕ. Всеки един от членовете на практика може да участва с РАВНОСПОСТАВЕН ГЛАС при взимането на ВСЯКО РЕШЕНИЕ. Обикновеното МНОЗИНСТВО ПЕЧЕЛИ!

8. Предложения за гласуване и вземане на решения

Предложения за гласуване може да бъдат давани от всеки един член на ОРГАНИЗАЦИЯТА. Ако мащаба им е такъв, който изисква ФИНАНСИРАНЕ от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА, то всяко такова трябва да бъде СТРУКТУРИРАНО по следния ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ред:

1. ИДЕЯ – запознаване на останалите членове с идеята и евентуалното й приложение и ползи по смисъла на заложените ЦЕЛИ на ОРГАНИЗАЦИЯТА.

2. ПРОЕКТ – запознаване на останалите членове на ОРГАНИЗАЦИЯТА с необходимия ресурс за осъществяването на предложената идея:

-Необходими материали
-Наличен изпълнител
-Евентуален срок на изпълнение
-Бюджет

3. ГЛАСУВАНЕ – Предложеният ПРОЕКТ се подлага на гласуване, в което могат да се включат всички желаещи да участват в него, без оглед дали са членове или не на организацията. Поради невъзможността на всички членове на ОРГАНИЗАЦИЯТА да участват „на живо” в нейните ежеседмични сбирки, то етапите на гласуване на всеки ПРОЕКТ са два:

-„НА ЖИВО” по време на ежеседмичните срещи на ОРГАНИЗАЦИЯТА, където всеки един от присъстващите членове на ОРГАНИЗАЦИЯТА може да приложи правото си на глас и

-„ИНТЕРАКТИВНО” посредством анкетите, които ще бъдат пускани за всеки един отделен ПРОЕКТ в сайта и форума на ОРГАНИЗАЦИЯТА. Анкетите ще бъдат с точно упоменато време, в което ще се даде възможност на всеки един от членовете на ОРГАНИЗАЦИЯТА да даде своя глас, в подкрепа или не, за всеки от предложените проекти.

Неучастието в един от двата вида гласуване ще бъде приемано като ПАСИВНА позиция, независимо дали члена на ОРГАНИЗАЦИЯТА е бил запознат с подложения на гласуване проект или не. Предполага се, че всеки един член на ОРГАНИЗАЦИЯТА трябва да следи нещата, които се случват в Организацията и да се запознава своевременно с ИДЕИТЕ и ПРОЕКТА представяни „НА ЖИВО” (по време на редовните срещи), в САЙТА или ФОРУМА на ОРГАНИЗАЦИЯТА!

Решение за изпълнение на гласувания проект се взимат с обикновено мнозинство от броя на гласувалите. Кворум не се изисква.

При гласуване на проекти, чиято материално-финансова стойност надхвърля 500 лева, за ВАЛИДЕН ще бъде считан гласът на всеки член на организацията, който в последните шест месеца от своето членство е без дължим членски внос към момента на гласуване. За всеки нов член, към момента на гласуването, за право на ВАЛИДЕН глас ще се изисква шест месеца предплатен членски внос.