Накратко вече припомнихме сериозните промени, които настъпили в спортния живот на дружествата в цялата страна след 9 септември 1944 г. Днес обръщаме внимание на най-сериозната от тях – тази, за която вече писахме миналата седмица, а именно решението на Партията спортните организации да минат на ведомствен принцип. В предпоследната публикация, посветена на деветдесет годишната на клуба ни, ви запознахме отчасти с това решение, а днес ще обърнем внимание на неговите последствия за нашия клуб. Колажът към публикацията от миналата седмица не случайно се състоеше от снимки на пловдивските „Славия” и „ЖСК” (Железничасрки спортен клуб). Това е така поради факта, че по силата на това решение именно тези два пловдивски клуба трябвало да бъдат обединени през есента на 1949 година под името ДСО „Енергия”. Ще припомним отново частта от решението, което ни касае:

“… Върховният комитет за физическа култура и спорт, в съгласие с ЦС на ОРПС, Министерството на народната отбрана, Министерството на вътрешните работи и Комитета за наука, изкуство и култура реши:
Да се създадат от всички досегашни дружества 6 (шест) доброволни спортни организации (ДСО), изградени на ведомствен и професионален принцип, както следва:
…………………………………
ДСО “Енергия”, която да обхване профсъюзите на транспортните работници, металици, електроработници, химици, рудничари.
………………………………………………….”

Конкретно за Пловдив ДСО „Енергия” трябвало да бъде образувано от Славия и ЖСК, защото представител на металиците и електро-работниците били първите (Славия), а вторите, които по това време носили името Локомотив – на транспортните работници. Останалите два профсъюза, обхванати в ДСО Енергия – химици и рудничари, нямали свои физкултурни дружества в Пловдив.

Това обединение е един от изключително важните моменти в нашата история, защото от една страна точно то е в основата днес нашият клуб да носи името, което толкова обичаме, но от друга е и повод за много спекулации с историята ни.

Самото учредяване на ДСО Енергия се осъществило на 5 октомври 1949 г. – в този ден за това събитие анонсирал вестник „Отечествен глас”: „Днес, от 17 ч., в железничарския салон до гарата ще се състои учредителното събрание на ДСО “Енергия”. Присъствието на ръководствата и членовете на профдружествата на транспортните, металните, електро и химическите работници е наложително.”
„От. глас” отразил и самото учредяване на ДСО Енергия: “На 5 т.м. в кино-салона на транспортните работници се състоя учредителна конференция на доброволната спортна организация “Енергия”. На конференцията присъствуваха ръководствата на профдружествата на транспортните, металните, електро и химическите работници, както и много членове на тия дружества. … Кратък доклад за реорганизацията на физкултурното движение у нас, в резултат на препоръките и решенията на ЦК на БКП, изнесе др. д-р Коджейков.
Направените предложения за избиране на временна управа на организацията се приеха с ентусиазъм и единодушно гласуване. Избраха се: за председател др. д-р Коджейков, подпредседатели Ст. Гъдев от металните работници, Никола Тодоров от електротехническите, Кирил Велев от химическите и Н. Копаранов от транспортните работници, секретар Гавраил Гавраилов, касиер Ц. Бачев и домакин Ат. Рангелов.
Избраха се също така завеждащи всички видове спорт. Особено се подчерта, че ДСО “Енергия” ще застъпи всички дисциплини и всестранно ще развива физкултурното движение.”